Medezeggenschapsraad (MR) en Ouderraad (OR)

Ouders en leerkrachten hebben een gemeenschappelijk doel: de ontwikkeling en het welbevinden van de kinderen. Wij vinden het daarom belangrijk dat ouders medezeggenschap hebben binnen onze school. Via de Medezeggenschapsraad (MR) en de Ouderraad (OR) kunt u georganiseerd uw stem laten horen. De MR functioneert volgens de Wet op de Medezeggenschapsraden, de OR is een meer informeel georganiseerde groep ouders die voornamelijk zorg draagt voor de vele leuke activiteiten op onze school. Op bestuursniveau zijn de verschillende medezeggenschapsraden van de scholen verenigd in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR).

Wij prijzen ons rijk met een actieve MR en OR.

MR-leden: Rene Jelsma (voorzitter), Lisette Koopmans (vice-voorzitter), Marrit Peenstra
                 en Karin Huitema (GMR afgevaardigde namens oudergeleding)
                 Marieke van Hunen en Hylke Brandsma (personeelsgeleding) 
                 Johanna de Jong en Lenneke van der Heide (slapend lid PMR)

OR-leden: Henriette Pluim (voorzitter), Marjolijn van Dijk (penningmeester), Fokje
                 Kamstra (secretaris), Afelien Stoelwinder, Ester Jansen, Tjitske v.d. Berg, Jinke
                 Kleistra en Liesbeth Nieuwland


 

                      

Wilt u meer informatie over de MR, OR of GMR, neemt u dan contact op via de school die u wel kan doorverwijzen.