Nieuws

Nieuws

Hier leest u het laatste nieuws van onze school

MR'en nu officieel akkoord met fusie Op 'e Grins en Mr. J.B. Kanschool

Beste ouders,  Wat fijn, de kinderen kunnen weer gedeeltelijk naar school! Complimenten voor het team hoe zij het thuisonderwijs, in deze onbekende en nieuwe situatie, heeft opgepakt!Ook in deze toch wel bijzondere tijd, heeft de MR niet stilgezeten. Achter de schermen is er hard gewerkt om de fusie verder vorm te geven. Onderdeel hiervan is het bespreken van de Fusie-Effect Rapportage(FER).  Dit is primair een instrument voor de belanghebbenden om inzicht te krijgen in motieven, doelen en effecten van een fusie, en om daarop invloed te kunnen uitoefenen.Als MR hebben we de FER uitgebreid besproken via een online meeting en wij zijn akkoord gegaan met de inhoud van de FER en de fusie. Gisteren, maandag 18 mei hebben de voorzitters van beide MR-en (Rene Jelsma namens de Mr. J.B. Kanschool en Lisette Koopmans namens Op ‘e Grins), daartoe officieel hun handtekening gezet. We willen graag aan jullie vragen om al jullie ideeën nog in te leveren voor de nieuwe naam van de school, middels de brief die jullie kinderen vorige week hebben meegekregen. We zijn erg benieuwd naar jullie namen! Geef jullie ook op voor de denk/werkgroepen met betrekking tot de buiten als basisschool. Een van onze motto’s is nog steeds 'Samen maken wij de school'. Hoe fijn is het dat je daar zelf over mee mag/kan denken en invloed op uit oefenen. Schroom niet, ieder heeft zijn eigen talent/kennis wat we goed kunnen gebruiken in het maken en uitvouwen van de uitwerking van de school. Met vriendelijke groet,  Karin, Marrit en Lisette, Oudergeleding MR Op ‘e Grins

Lees meer 

Nieuwsbrief 15 april 2020

Hieronder kunt u in de bijlage een overzicht downloaden van de belangrijkste nieuwsberichten die op het ouderportaal geplaatst zijn in de afgelopen periode.

Lees meer 

Nieuwsbrief Dokumintaasjesintrum Jobbegea-Skuorregea-Hoarnstersweach

Deze nieuwsbrief heeft betrekking op de geschiedenis van het lager- en basisonderwijs in al z’n facetten, en is bestemd voor leerlingen, oud leerlingen, leerkrachten, oud leerkrachten, ouders en mogelijke grootouders van alle lagere en basisscholen in Jubbega, Schurega en Hoornsterzwaag.En natuurlijk ook voor overige belangstellenden!

Lees meer 

Resultaten oudertevredenheid en leerlingtevredenheid

Oudertevredenheid In november 2018 is er onder ouders een oudertevredenheidsonderzoek gehouden. Het deelnamepercentage was 46%.  Op drie onderdelen zijn de ouders bevraagd:   1. Schoolklimaat (sfeer, omgang en veiligheid) 2. Onderwijsleerproces (leerontwikkeling, voldoende uitdaging om maximaal te ontwikkelen,     vakbekwaamheid van de leerkrachten) 3. Informatie en communicatie (informatie over wat er op school gebeurt, informatie over uw     kind) Op alle drie onderdelen scoort de school volgens de ouders gemiddeld een 8.3.  Als rapportcijfer geven ouders de school gemiddeld een 7.9 Leerlingtevredenheid Net als voor ouders is ook in november 2018 een leerlingtevredenheidsonderzoek gehouden voor leerlingen van groep 6-7-8.  Dit onderzoek is op school afgenomen; het deelnamepercentage was dan ook 100%. De vragen gingen over: 1. de school (bv. hoe vind je het op school, heb je een leuke klas?) 2. over de lessen op school (bv. zijn er duidelijke regels, legt je juf of meester duidelijk uit?) De leerlingen geven de school gemiddeld op deze onderdelen een 8.2 en ook als rapportcijfer krijgt de school van de leerlingen gemiddeld een 8.2  De tevredenheid van ouders en leerlingen over de school in 2018-2019 is op de genoemde onderdelen uitgesplitst per vraag nader te bekijken via de website Scholen op de kaart:  https://www.scholenopdekaart.nl/Basisscholen/6749/Op-e-Grins De resultaten van de oudertevredenheidspeiling zijn in de medezeggenschapsraad van 30 januari j.l besproken; de MR herkent zich vollledig in het onderzoek.  In de leerlingenraad van 4 februari j.l zijn de uitkomsten van de leerlingtevredenheidspeiling besproken. Ook de leerlingen herkennen en onderschrijven de resultaten.    Natuurlijk zijn we allen blij en ook wel trots op de resultaten van beide tevredenheidsonderzoeken!  Dit toont aan dat we het motto van onze school 'Samen goed voor elkaar' ook daadwerkelijk waarmaken. Het schoolteam blijft zich vanzelfsprekend inzetten om de onderwijskwaliteit en sfeer van de school te waarborgen; nu, maar ook in de toekomst! Samen met ouders en leerlingen maken wij de school!!!

Lees meer